WSiP podręczniki

Jaką rolę w edukacji odgrywa dany podręcznik?

Nadzieje odnoszące się do nauczycieli języka polskiego, by w szkołach mieć naprawdę świetny podręcznik, niekoniecznie mogły się ziścić, mimo tego, że rynek wydawniczy jest bardzo szeroki. Na tego typu tle podręczniki do języka polskiego mogłyby być najlepszymi, szczególnie te wydawnictwa WSiP.

Jak się układa treść w podręcznikach do języka polskiego?

Za każdym razem duży nacisk kładziono na rodzaj graficzny. Podręczniki (wraz z programami nauczania) tworzą praktycznie spójną całość, co można określić jako istotny element w zakresie pomocy dydaktycznych. Z pewnością jednym z nich są znane wcześniej typowe układy chronologiczne lub bardzo różne ujęcia, czy też duża różnorodność w zakresie jednakowych metod. Czy ta różnorodność będzie się przejawiała jako wielkie wzbogacenie? Należy przypuszczać, że może to być wynikiem poszukiwań autorów odnoszących się do poszczególnych programów, zapewne także eksperymentów. Podręczniki do ćwiczeń szkolnych są w większym stopniu dostosowane do wskazówek teoretycznych i wzorców czerpanych zazwyczaj z różnorodnych potrzeb uczniów.

Jakie treść musi zawierać podręcznik do języka polskiego?

Pierwszą kwestią analizy dostarczanego podręcznika jest zbadanie, w jakim stopniu dane w nim zawarte odpowiadają informacjom zawartym w danym programie nauczania. Kolejne analizy mogą być wykonywane w kilku obszarach: poprawności merytorycznej i językowej, atrakcyjności wszystkich prezentowanych informacji, a dodatkowo konstrukcji metodologicznej.

Jakie są zalety podręczników WSiP do języka polskiego?

Dane zawarte w podręczniku dotyczą wiedzy i umiejętności potrzebnych uczniowi. W związku z tym WSiP podręczniki z www.taniaksiazka.pl kierują się zasadami dydaktycznymi, takimi jak:
  • zasada doboru odpowiednich treści,
  • dostarczanie odpowiedniej grafiki,
  • zapewnienie użyteczności.
Ważną rolę w większości tych podręczników odgrywają tekst, rysunki, wykresy, tabele, które już są prawidłowo zastosowane. Również wszystkie nietekstowe elementy w podręczniku WSiP są powiązane z jego tekstem. Cała zawartość podręcznika będzie służyć do poprawnego odpowiadania na pytania, a także do poprawnego wykonywania instrukcji i dodatkowo ćwiczeń. Wszystkie zadania będą wystarczająco urozmaicone i będą mierzyły całą wiedzę uczniów. Wiadomości w podręczniku do języka polskiego są poprawnie podzielone na główne, kluczowe, mniej kluczowe, dodatkowe (z zastosowaniem wyróżnień w postaci kursywy, podkreśleń lub pogrubienia itp.).  

 

WSiP podręczniki

Dlaczego warto zawsze zastanowić się nad wyborem podręcznika szkolnego?

W czasach przed reformą edukacji problem wyboru podręcznika był o wiele mniej istotny niż obecnie. Był tylko jeden podręcznik zatwierdzony przez ministra i można było wybierać tylko tę konkretną formułę odświeżania. W podręczniku podawano informacje, które zostały opisane w jednym właściwym programie nauczania (np. podręczniki WSiP). Sytuacja ta uświadomiła, na co wszyscy uczniowie powinni zwracać uwagę. Sytuacja skomplikowała się poważnie po wprowadzeniu reformy edukacji.

Jakie są funkcje podręcznika w szkole?

Oczywiście, podręcznik jest bardzo ważny. Służy po prostu pomocą: każdemu nauczycielowi – w organizowaniu zajęć, uczniowi – w nauce. Jego zadaniem jest nie tylko zastąpienie konkretnego nauczyciela, ale także przekazanie wiedzy. Strategię poznawalności naukowej można zdobyć po prostu przez obserwację. Rodzaj skomponowanego podręcznika wpływa na poznanie przez uczniów treści zawartych w temacie. Język podręcznika powinien być klarowny, zwięzły i dokładny. Na przykład WSiP podręczniki pozwalają myśleć i zdobywać wiedzę, a także działają motywująco, pożytecznie i szkoleniowo.

Czego powinny uczyć poszczególne podręczniki?

Uważa się, że funkcja informacyjna podręczników ulega osłabieniu. Ale wartość pracy z podręcznikiem stale wzrasta, co jest zwykle niedoceniane przez twórców. Tym samym jego zadaniem powinno być aktywizowanie ucznia, wprowadzanie go w świat wiedzy, uaktywnienie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Jakie są trudności w wyborze podręcznika?


Mnogość programów nauczania zgodnych z wysoce niedokładną oficjalną podstawą programową spowodowała pojawienie się różnych podręczników i odrębnych zasad dotyczących edukacji. Z jednej strony dawało to elastyczność w interpretacji artykułów tego systemu, z drugiej strony upodmiotowiło ucznia i nauczyciela, z trzeciej jednak nakładało obowiązek podjęcia decyzji o wyborze podręcznika, który będzie odpowiadał jego poglądom na nauczanie, a jednocześnie od razu uwzględniał potrzeby edukacyjne uczniów. Stało się ogromną trudnością dla wielu nauczycieli. Wybór podręczników obecnie jest znacznie bardziej przypadkowy. Nauczyciel nie będzie miał też czasu na dokonanie w pełni świadomego wyboru. Poznaje on mankamenty danej publikacji, a czasem konkretne problemy merytoryczne, korzystając z podręcznika przez cały rok szkolny. Zazwyczaj, wiedząc, że podręcznik nie odpowiada szczególnym oczekiwaniom i pragnieniom uczniów, nauczyciel pozostaje z przypadkowym podręcznikiem z przyczyn ekonomicznych do końca procesu edukacji.

 

WSiP podręczniki

Jak podręczniki kształtują u uczniów umiejętność rozumienia otaczającej nas rzeczywistości?

Podręcznik może być głównym środkiem dydaktycznym. Jest to sposób na zdobycie informacji z danej dziedziny, porządkuje je, a właściwie utrwala, kształtuje określoną wiedzę oraz dodatkowo nawyki, a właściwie pomaga wykorzystać uzyskane informacje w mądrych działaniach. Dodatkowo, jest to instrument wykorzystywany do osiągania celów szkolnych, a na liście produktów tradycji, opis i analiza, które muszą uwzględniać zasady i istnienie kultury. Dodatkowo jest to świetny przedmiot analizy, czego fantastycznym przykładem są często rekomendowane WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) dla przedmiotów humanistycznych.

Co dokładnie powinny zawierać dobrze napisane podręczniki humanistyczne?

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy wzmożoną fascynację prywatnym poziomem wrażliwości jednostki. Konieczność zrozumienia uniwersalności w wychowaniu zapewnia silną motywację osobistą, a także wynika z faktu, że obszar czyjegoś życia jest zdeterminowany jedynie przez jego doświadczenie, a wiedza jest kluczowa i fundamentalna dla życia człowieka. Wiedza potoczna, którą każdy człowiek aktywnie tworzy w swoim umyśle, nie może być odróżniana od informacji niesionych etnicznie, które powinny być traktowane jako zalecenia kulturowe. Wszystkie dane naukowe, choć związane z badaniem świata, należą do człowieka, a więc mają charakter informacji osobistej. Obydwie formy odnoszące się do wiedzy różnią się pod względem pochodzenia, mianowicie wiedza osobista pochodzi z osobistego działania, a dodatkowo wiedza społeczna pochodzi z przekazu kulturowego. Oba te rodzaje wiedzy odgrywają znaczącą rolę w budowaniu własnego prywatnego podejścia do wiedzy ogólnej.

Jak powinny być skonstruowane podręczniki dla nauk o kulturze?

Zwykle uważa się, że zdolność wiedzy przekazywanej przez nauczyciela znacznie wzbogaca rozumienie świata przez dziecko, budząc typowy rozwój jego podejścia kulturowego. Szkolną wiedzę o kulturze, o której mówią np. WSiP podręczniki, można podzielić na kilka grup. Z pierwszym typem wiedzy spotykamy się zawsze, gdy używamy nazw własnych lub ewentualnie nazw własnych, które odnoszą się do pewnego typu polecenia. Do przyswojenia tego typu wiedzy najistotniejsza jest pamięć, a jej opanowanie może nie wpłynąć znacząco na stopień zrozumienia zjawisk. Taka wiedza nie może być skonstruowana dzięki doświadczeniom, z wyjątkiem oferowania nowych informacji. Ten rodzaj informacji dominuje w dużej mierze w szkołach i jest przekazywany uczniom na lekcji.